Međimurje ima 730 četvornih kilometara površine i gotovo 120.000 stanovnika. Najgušće je naseljeni kraj Republike Hrvatske. Kao zaokružena topografska cjelina smješteno je između rijeka Mure i Drave, te na dodiru dviju velikih morfoloških cjelina: istočnih Alpa i Panonske nizine. Gornje Međimurje ima izrazite osobine niskog pobrđa, te je početak Slovenskih gorica. Najviši vrh Međimurja je Mohokos i ima 344,5 metara nadmorske visine. Donje Međimurje karakterizira nizinski reljef blago nagnut prema istoku, u smjeru otjecanja riječnih tokova.

Brojni arheološki nalazi govore o životu ljudi u Međimurju od neolitika i eneolitika do brončanoga doba. Tada su mnoge bezimene etničke skupine izložene promjenama i udarima raznih osvajača. Panonsko-keltska plemena naseljuju ovaj prostor u starijem željeznom dobu, o čemu svjedoče pisani izvori rimskih osvajača. Rimljani polako, ali sigurno pacificiraju ove narode početkom I. st. naše ere. U IV. stoljeću naše ere Rimljani i sami trpe snažne prodore Alana, Huna, Gota, Vizigota i drugih naroda, do konačne propasti carstva u V. stoljeću. Avari i Slaveni, srušivši carstvo, na ovom prostoru formiraju svoje ranosrednjovjekovne države. Nasilno su pokršteni od Franaka tijekom VIII. stoljeća. U vrijeme hrvatske narodne dinastije u X. st. Međimurje je bilo u sastavu hrvatske države.
Ipak, već početkom XI. stoljeća Međimurje je u sastavu mađarske županije Zala. U povelji kralja Stjepana Svetog izdanoj 16. kolovoza 1024. godine nabrajaju se posjedi i vlasnici posjeda u Zaladskoj županiji. Pored ostalog spominje se i "..Bulchew cum piscinis suis in fluvio Drawa…” (Bulčev sa svojim ribnjakom na rijeci Dravi) Ribnjak Bulchewa mogao je biti samo u Međimurju. To je prvi do sada poznati indirektni spomen jednog lokaliteta u Međimurju.
Kroz povijest Međimurjem su gospodarili grofovi Čak, vojvode Lackovići, grofovi Celjski, hrvatski banovi grofovi Zrinski, kraljevska komora, češki grofovi Althani i na kraju grofovi Feštetići. Vrijeme gospodstva grofova Zrinskih u Međimurju od 1546. do 1670. odnosno 1691.godine najsjajniji je period feudalne povijesti Međimurja. Čakovečki Stari grad Zrinski su, preuredivši srednjovjekovni "Wasserburg", pretvorili u renesansu utvrdu s raskošnom palačom. Na rijeci Muri organizirali su obranu od Osmanlija izgradivši snažni fortifikacijski sustav – neku vrstu "međimurske vojne krajine".
Nakon potresa 1738. godine u vrijeme gospodstva grofova Althan Stari grad je, po temeljitoj obnovi, dobio barokno obilježje. Tijekom 19. i 20. stoljeća u Starom su gradu bili smješteni različiti gospodarski i javni sadržaji.
U administrativnom smislu Međimurje je gotovo kroz čitavu svoju povijest bilo sastavnim dijelom mađarske Županije Zala. Tek u malim odsječcima vremena u specifičnim povijesnim prilikama u Međimurju je organizirana hrvatska administracija. Ipak, i pored silne mađarizacije, osobito u drugoj polovini 19. stoljeća i početkom 20. stoljeća Međimurje je u nacionalnom smislu ostalo najkompaktniji hrvatski kraj. Danas u njemu živi gotovo 98 posto Hrvata. U prvom redu to je zasluga Katoličke crkve. Naime, Međimurje je od osnutka Zagrebačke biskupije 1094. godine (od 1852. godine nadbiskupije) do 1997. godine, dakle do osnivanja Varaždinske biskupije kojemu danas pripada, bilo u njezinom sastavu.
Status županije Međimurje je dobilo novim teritorijalnim uređenjem 30. prosinca 1992. godine. U administrativnom smislu Međimurska županija ima tri grada, Čakovec, Prelog i Mursko Središće i 22 općine.

 

Svibanj 2010.


mr. sc. Vladimir Kalšan

 

 

 

TURISTIČKA ZAJEDNICA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

         

Ruđera Boškovića 3

40000 Čakovec

 

 

 

 

         

tel: 040 390 191

e-mail: info@tzm.hr

web: www.tzm.hr

 

 

   
         
         

 

 

UKRATKO O MEĐIMURJU

 

MEĐIMURJE IN BRIEF

     
 • površina: 730 km2
 • reljef: blagi brežuljci (Gornje Međimurje) i aluvijalna ravnica (Donje Međimurje)
 • najviša kota: 344,5 m Mohokos
 • klima: umjerena kontinentalna
 • najznačajnija zaštićena priroda: Značajni krajobraz rijeke Mure, Perivoj Zrinskih, Čakovec, Bedekovićeve grabe, Lopatinec
 • broj stanovnika: 118.426
 • gustoća naseljenosti: 164 stanovnika/km2
 • prosječna dob stanovništva: 37,6 godina
 • jezik: hrvatski; narječje: kajkavsko
 • lokalna samouprava: 22 općine, 3 grada (Čakovec, Prelog, Mursko Središće)
 • broj naselja: 130
 • gospodarstvo: 1979 tvrtki s 27.458 zaposlenih u prerađivačkoj industriji, građevinarstvu, poljoprivredi, trgovini i uslužnim djelatnostima

 

Info:
www.medjimurska-zupanija.hr

040/374-111, http://www.redea.hr

 
 • area: 730 km2
 • relief: gentle hills (Gornje Međimurje) and alluvial plain (Donje Međimurje)
 • the highest elevation point: 344,5m Mohokos
 • climate: moderate continental
 • the most important protected nature: Significant Landscape of the River Mura, ZrinskiPark, Čakovec, Bedeković holes, Lopatinec
 • number of inhabitants: 118,426
 • population density: 164 inhabitants/km2
 • average age: 37,6
 • language: Croatian; dialect; kajkavian
 • local government: 22 districts, 3 towns (Čakovec, Prelog, Mursko Središće)
 • number of settlements: 130
 • economy: 1979 companies with 27,458 employees in processing industry, commerce, construction industry, agriculture and services

 

Info:
www.medjimurska-zupanija.hr

+385 40 374 111, www.redea.hr

     
     

 

 

 

 

 

   
 
   

 

Prema predanju, stari Rimljani zasadili su prvu vinovu lozu na pitomim međimurskim brežuljcima. Danas kroz taj slikovit krajolik prošaran sa preko tisuću hektara vinograda, prolaze kvalitetne asfaltne ceste koje povezuju tridesetak vinskih podruma i kušaonica. U njima se mogu probati izvanredna bijela (sauvignon, pušipel, chardonnay, graševina, ranjski rizling, bijeli i sivi pinot, traminac, zeleni silvanac, žuti muškat…) i pokoje crno vino (crni pinot, cabernet savignon…). Raspon ponude je od odličnih miješanih preko visokokvalitetnih sortnih vina do vrhunskih predikata - izbornih berbi ili ledenih vina. Uz vođene degustacije u lijepo uređenim kušaonicama mogu se probati domaći tradicijski hladni naresci. Individualni posjet podrumima i kušaonicam potrebno je telefonski najaviti minimalno nekoliko sati prije dolaska. Vinska cesta može se obilaziti individualno, automobilom, biciklom ili pješice, a organizirane grupe osim autobusom cestu mogu obilaziti i posebnim vinskim vlakom. Svi prilazni pravci i sami objekti označeni su turističkom signalizacijom. Kvaliteta vina i uređenost kušaonica ovu vinsku cestu svrstava u sam vrh hrvatske enološke ponude te je ona 2007. godine proglašena najboljim turističkim proizvodom kontinentalne Hrvatske.
Info: www.tic-strigova.hr
040/851-325

 

 

 

Tradition has it that the Romans were the first to plant grapevines on the gentle hills of Međimurje. Today, good asphalt roads, connecting about thirty wine cellars and tasting rooms, run through the picturesque landscape streaked with more than 2,500 acres of vineyards. There, one can taste excellent white wines (Sauvignon, Moslavac, Chardonnay, Welschriesling, Rhine Riesling, Pinot Blanc, Pinot Gris, Traminer, Zeleni Silvanac, Yellow Muscat…) and some red wines (Pinot blanc, Cabernet Sauvignon…). The wines range from excellent blend wines, through high quality sort wines, to superior predicates – late harvest and ice wines. Wine tastings in nicely furnished tasting rooms offer a possibility to taste traditional home-made cold cuts. Individual visits to wine cellars and tasting rooms should be appointed by phone at least a few hours prior to the arrival. Individual visits to the wine road can be made by car, by bike or on foot. Except by car, organised tourist groups can visit the wine road by a special wine train. All access routes and facilities are marked by tourist signs. The wine quality and tasting rooms design place this wine road to the very top of Croatian enological offer. As a result, in 2007 it was proclaimed the best product of continental Croatia.
Info: www.tic-strigova.hr, +085 40 851 325, www.tzm.hr

   

 

Obrtništvo je u Međimurju odvajkada bilo jedno od najvažnijih osnova za preživljavanje ali i medij za umjetničko izražavanje "običnih" ljudi.
Bogatstvo te baštine najbolje se može doživjeti ukoliko se krene tragom "Ceste tradicije". Ona povezuje desetak radionica tradicionalnih zanata (lončar, pletač šibe, drvorezbar, vrtlar u tradicijskom vrtu, tkalja, rezbar pokladnih maski, kuhar tradicijskih jela, mlinar na riječnom mlinu). Uz prethodnu telefonsku najavu individualno ili u grupi, osim razgledavanja u radionicama se može aktivno uključiti u rad spomenutih obrtnika te izraditi suvenir ili uporabni predmet vlastitim rukama. Središte ceste je "Galerijsko edukativni centar" čiji postav odražava presjek obrtničke tradicije Međimurja. "Cesta" i objekti označeni su turističkom signalizacijom.
Info: www.medjimurske-roke.hr
098/239-889

 

 

In Međimurje, handicrafts used to be one of the most important means of survival. However, at the same time they were a medium for an artistic expression of the "common” people. The best way to experience the county’s rich heritage is by following the "Tradition Road”. The road connects a dozen of workshops presenting traditional handicrafts (potter, weaver in a loom, woodcarver, gardener in a traditional garden, weaver, carnival mask carver, traditional cuisine chef, river miller). By a prior telephone appointment, visitors can have a look around the workshop and at the same time they can get actively involved in the crafts (individually or in a group) by making a souvenir or an useful item with their own hands. At the centre of the tradition road there is a "Gallery & Educational Centre” whose collection presents a history of handicraft tradition in Međimurje. Both the "Road” and the buildings are marked by tourist signs.
Info: www.medjimurske-roke.hr, +385 98 239 889.

   

 

Bogatstvo narodnih nošnji, prikazi narodnih običaja i drugo etnografsko blago mogu se doživjeti u etnografskoj zbirci Muzeja Međimurja u Čakovcu, u zbirkama kulturnih udruga: u Kotoribi, Svetoj Mariji, Maloj Subotici i privatnim zbirkama obitelji Lucije Krnjak u Mačkovcu i obitelji Stanka Trstenjaka u Marofu. Svakako treba vidjeti i najznačajnije sakralne objekte koji su ujedno spomenici kulture poput: crkve Sv. Jeronima u Štrigovi, crkve Svetog Martina u Sv. Martinu na Muri, Svetog Juraja u Lopatincu, Sv. Nikole u Čakovcu, Pohoda BDM u Macincu, Presvetog trojstva u Nedelišću, Sv. Jakoba u Prelogu , Uznesenja BDM u Sv. Mariji, Sedam žalosti BDM i Sv. Križa u Kotoribi.
Info: www.mdc.hr/cakovec
040/313-499
www.tzm.hr

 

 

You may experience the richness of folk dresses, an outline of national customs and other ethnographical treasures in an ethographical collection of The Museum of Međimurje” in Čakovec, in the collections of cultural associations in Kotoriba, Sveta Marija, Mala Subotica as well as private collections of Lucija Krnjak’s family in Mačkevec and the family of Stanko Trstenjak in Marof. You must visit the most important sacral facilities that are at the same cultural monuments, like St. Hieronimous Church in Štrigova, St. Martin’s Church in Sv. Martin na Muri, St George’s Church in Lopatinec, St. Nicholas Church in Čakovec, The Church of the Visitation of the Blessed Virgin Mary in Macinec, The Church of the Holy Trinity in Nedelišće, St. Jacob’s Church in Prelog, Church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary in Sv. Marija, Church of the Seven Sorrows of the Blessed Virgin Mary and St. Cross Church in Kotoriba.
Info: www.mdc.hr/cakovec, +385 40 313 499, www.tzm.hr

   

 

U Međimurju se puno i dobro jede. Jednostavnost u pripremi, ali raskoš u okusu odlika je tradicijske međimurske gastronomije. Karakteristična su hladna predjela sa mesom iz tiblice, kosanom mašću, sirom turošom, svježim kravljim sirom s vrhnjem. Krepke juhe bazirane na puno povrća ili vrhnja sa domaćom tjesteninom obavezan su dio svakog ručka. Mesna jela od piletine, svinjetine ili divljači kombiniraju se sa specifičnim umacima i preljevima često baziranim na vrhnju i gljivama. Sve vrste svježe riječne ribe također su na menijima. Tradicionalno, prilozi se spravljaju od heljdine kaše, krumpira te od raženog ili pšeničnog tijesta. Prevladavaju sezonske salate sa obiljem svježeg povrća, koje se začinjavaju jabučnim octom i uljem od bučinih koštica. Kukuruzni, raženi ili pšenični kruh neizbježni su uz sva jela. Kolači kao što su međimurska gibanica, zlevanke, krapci, kelešice oduševljavaju okusom. Moderniji ali svakako zanimljiv desert je i tzv. "međimurska" kava. Nabrojena, ali i još mnoga druga izvrsna jela bazirana na tradicionalnom načinu pripreme te obavezno svježim i prirodnim namirnicama mogu se probati u mnogim restoranima.
Info: www.medjimurska-kuhinja.hr

 

 

In Međimurje, people eat a lot and they eat well. Traditional gastronomy is characterized by simplicity of preparation but luxury in taste. Some typical cold hors-d’oeuvres include meat from tiblica (smoked pork prepared in fat), finely cut cooked bacon, turoš cheese (a cone-shaped cheese made from cow’s milk), cottage cheese with sour cream. Hearty soups based on lots of vegetables or sour cream with homemade noodles are a necessary part of every lunch. Meat dishes prepared with chicken, pork or venison are combined with typical sauces and toppings, frequently based on sour cream and mushrooms. All kinds of freshwater fish are also found on the menu. Traditionally, side dishes are made with buckwheat porridge, potato and rye or wheat pasta. Salads are mostly seasonal, prepared with lots of fresh vegetables and dressed with apple vinegar and pumpkinseed oil. Corn, rye or wheat bread make an indispensable part of every meal. Cakes like međimurska gibanica (a layered pastry with poppy seeds, walnuts, apples, raisins and cottage cheese fillings), zlevanka (pudding), krapci (a kind of zlevanka pudding with grated zucchini on the top), kelešice (a kind of sponge cake without a filling) taste thrillingly enjoyable. A more modern but a very interesting dessert is the so called "Međimurje coffee”. You can try the above mentioned meals, as well as many other meals based on the traditional cuisine and fresh and organic ingredients in the many restaurants.

Info: www.medjimurska-kuhinja.hr

   

 

Zbog wellness oaza isplati se doći na odmor u Međimurje. Termalne kupke, jacuzzi, raznovrsne saune, deseci vrsta masaža tijela, solariji, fitness dvorane, kozmetički i frizerski saloni na raspolaganju su gostima željnima istinskog odmora. U ponudi su antistres programi, programi ljepote, programi zdravlja, programi opuštanja i dobrog raspoloženja te kombinacije drugih wellness programa prilagođenih željama i potrebama gostiju.

 

Toplice Sveti Martin

 

 

Toplice Sveti Martin ponose se epitetima najbolje, najuređenije i najveće toplice u Hrvatskoj. Te epitete zaslužile su u posljednje dvije godine primivši zlatnu plaketu za napredak u kvaliteti turističke ponude od Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske televizije te Zeleni cvijet sa zlatnim znakom za najuređenije toplice u izboru Hrvatske turističke zajednice. Moderni unutarnji bazeni sa termalnom i običnom vodom, mnoštvo vodenih efekata u najvećem hrvatskom kompleksu otvorenih bazena, wellness centar, kongresne dvorane, shoping centar, smještaj u apartmanima sa četiri zvjezdice, nekoliko restorana, pub, igrališta za desetak sportova, organizirani izleti , bogat animacijski i zabavni program i još puno drugih sadržaja čini epitet najveće hrvatske toplice potpuno opravdanim. Okruženje Toplica također je izuzetno. Naselje Sveti Martin na Muri, pet puta za redom nagrađivano je od Hrvatske turističke zajednice kao jedno od najljepše uređenih malih naselja u kontinentalnoj Hrvatskoj, a ukupna destinacija Svetog Martina u okviru projekta EDEN Europske unije uvrštena je među deset najkvalitetnijih europskih ruralnih turističkih destinacija.
Info: www.toplicesvetimartin.hr, 040/371-111, www.svetimartin.hr

 

 

Numerous wellness oasis make your stay in Međimurje worthwhile. Visitors looking for relaxation have thermal baths, jacuzzi, various types of sauna, body massage, solariums, fitness gyms, beauty salons and hairdresser’s at their disposal. The offer includes antistress and beauty programmes, programmes aimed at relaxation and good spirits, combined with other wellness programmes tailored to fit the needs and desires of the visitor.

 

Sveti Martin Thermal Resort

 

 

Sveti Martin Thermal Resort proudly bears the following names: the best, the best-looking and the biggest thermal resort in Croatia. It earned those compliments in the last two years by receiving the Golden Plaque for improving the quality of tourist offer, awarded by the Croatian Chamber of Commerce and the Croatian Television. It was also awarded the Green Flower of Croatia with golden border by the Croatian Tourist Board, in the category of the best-looking thermal resort. A modern inner pool with thermal and plain water, numerous water effects in the biggest complex of open pools in Croatia, a wellness centre, convention halls, a shopping centre, four star apartments, several restaurants, a pub, playgrounds for several sports, organized trips, a variety of animation and entertainment, as well as many other programmes – all of the abovementioned fully justifies the name "the biggest thermal resort in Croatia”. The vicinity of the resort is also exceptional. For five consecutive times, Sveti Martin na Muri (St. Martin on the Mura river) was presented the award for one of the best-looking little places in continental Croatia by the Croatian Tourist Board. Within the EDEN project (European Destinations of Excellence), Sveti Martin na Muri was included among the ten best rural destinations in Europe.
Info: www.toplicesvetimartin.hr, +385 40 371 111, www.svetimartin.hr

   

 

Na najsjevernijoj točki Republike Hrvatske, kraj malog naselja zvanog Žabnik, rijeka Mura okreće impresivno kolo drvenog riječnog mlina. Jedinstven je to objekt tradicijske graditeljske baštine u Hrvatskoj ali i šire. Žubor vode i škripa kamenog žrvnja vraćaju posjetitelje u davnu 1902. godinu kada je prvi put samljeveno brašno na tom plutajućem "starcu". Oko mlina, u idiličnom prirodnom ambijentu uređen je "Mlinarov poučni put". Uz šetnju kroz nedirnutu prirodu ovaj poučni put nudi i mnoštvo zanimljivih podataka o prirodnoj i tradicijskoj baštini prostora Značajnog krajobraza rijeke Mure. Tu je i riječna skela. Plovilo koje poput perpetuum mobilea s jedne na drugu riječnu obalu prevozi ljude i vozila, a bez motora, jedara ili vesala. Na samoj rijeci Muri i njezinim mnogobrojnim rukavcima može se doživjeti i prava ribička avantura ili pak "lagani rafting" u tradicijskim drvenim čamcima.
Info: www.eol.hr 040/311-318

 

 

At the northernmost point of the Republic of Croatia, near a little place called Žabnik, the river Mura turns the impressive wheel of a wooden river mill. It is a unique example of traditional architectural heritage both in Croatia and in the broader region. The water murmur and the creaking sound of grindstone bring visitors back to the long gone 1902 when flour was grinded for the first time on that floating "oldster”. Around the mill, in an idyllic natural surrounding, a "Miller’s instructive path” has been built. Apart from offering a walk in the intact nature, this instructive path also presents a multitude of interesting information about natural and traditional heritage of the Significant Landscape of the river Mura. There is also a river raft that, just like a perpetuum mobile, takes people and vehicles from one river bank to the other, with no motor, sails or oars. The river Mura and its numerous backwaters offer a possibility to experience a true fishing adventure or a "light rafting” in traditional wooden boats. Not far from there, there is a place called Križovec where a natural-science collection is situated.
Info: www.eol.hr , +385 40 311 318.

   

 

1861.godine u Donjem Kraljevcu svoj životni put započeo je dr. Rudolf Steiner. Ova izuzetna ličnost u svjetskim je razmjerima poznata kao filozof, utemeljitelj antropozofije, waldorfske pedagogije, biološko-dinamičke poljoprivrede, euritmije, antropozofske medicine i organske arhitekture. Za sve poštovatelje njegova djela ali i one koji tek žele upoznati štajnerovski pristup životu, prirodi i svemiru, posjet njegovoj rodnoj kući biti će poseban doživljaj. Rodna kuća na adresi Ludbreška ulica 13 u samom centru Donjeg Kraljevca, može se razgledati svakodnevno uz prethodnu najavu.
Info: www.donjikraljevec.hr, 099/215-5578

 

 

Dr Rudolf Steiner was born in 1861 in Donji Kraljevec. This outstanding person is known worldwide as a philosopher, founder of antrophosophy, Waldorf pedagogy, biological-dynamical agriculture, eurythmy, antrophosophical medicine and organic architecture. For all the admirers of his work and for those who would like to learn something about Steiner’s approach to life, nature and cosmos, the visit to his birth house will be a special experience. His Birth House in Ludbreška 13, in the centre of Donji Kraljevec can be visited daily, upon prior appointment.
Info: www.donjikrealjevec.hr, +385 99 215 5578.

   

 

Od sredine 16. do sredine 17. stoljeća Međimurjem je vladala plemićka obitelj Zrinski. U hrvatsku ali i europsku povijest Zrinski su se upisali zbog svojih ratničkih poduhvata u ratovima s Turcima ali i kao pjesnici, gastronomi, političari, zavjerenici i na kraju tragičari. Životopisi članova ove obitelji istinske su povijesne balade koje ni današnji holivudski scenaristi ne bi bolje osmislili. Njihovu slavnu prošlost danas evocira atraktivna povijesna vojna postrojba pod nazivom Zrinska garda. Unutar palače Starog grada Zrinskih, smješten je Muzej Međimurja Čakovec gdje su osim postava posvećenog Zrinskima bogata arheološka, povijesna i etnografska zbirka te likovna galerija. U naselju Šenkovec smješteni su ostaci mauzoleja obitelji Zrinski, a u G. Kuršancu spomen obilježje pogibiji Nikole Zrinskog.
Info: www.mdc.hr/cakovec
040/313-499

 

Čakovec

 

 

Gotovo u samom geografskom središtu Međimurja nalazi se grad Čakovec. Još su Rimljani u ovaj prostor smjestili svoje odmorište Aquamu. U 13. stoljeću anali bilježe drveni "Čakov toranj" kao preteču današnjeg grada i njegova imena. Zrinski i drugi gospodari u 16. i 17. stoljeću dižu ga u neosvojivi i raskošan wasserburg uz koji niče slobodni kraljevski grad. U zelenom okrilju perivoja do danas je očuvano ovo povijesno srce oko kojeg je izrastao grad po mjeri čovjeka. Vrhunske komunikacije, najmodernija infrastruktura, lijepa hortikultura, gospodarska propulzivnost, dinamičan kulturni i sportski život, sve su to razlozi za ugodan život dvadesetak tisuća žitelja. Turistima se uz povijesnu jezgru, nudi odlična gastronomska ponuda, bazeni, mnoštvo sportskih terena, bogat noćni život te atraktivna događanja tijekom cijele godine.

Info: www.tourism-cakovec.hr
040/313-319, 040/314-920
www.cakovec.hr

 

 

From the mid 16 to the mid 17 century Međimurje was governed by the Zrinski noble family. The Zrinski became a part of Croatian and European history due to their military feats in the wars against the Turks, but also as poets, gastronomers, politicians, plotters and finally, as tragedians. The biographies of the family members resemble true historical ballads which even present Hollywood scriptwriters themselves wouldn’t create better. Today, the attractive historical military unit named "Zrinska garda” (The Zrinski Guard) evokes their glorious past. In the palace of The Old City of the Zrinski Family there is now the Museum of the Međimurje County Čakovec which , apart from the collection dedicated to the Zrinski family, houses a rich archaeological, historical and ethnographic collection as well as an art gallery. In the place called Šenkovec there are remnants of the Zrinski mausoleum, and in Gornji Kuršanec there is a memorial to the death of Nikola Zrinski.
Info: www.mdc.hr/cakovec, +385 40 313 499.

 

Čakovec

 

 

The town of Čakovec is situated almost in the centre of Međimurje. The old Romans located their resting-place Aquama (wet town) in this area. The 13th century cronicles have a record of the timber "Čakov tower”, as a precursor to today’s town and its name. The Zrinski family, together with other rulers in the 16th and the 17th century turned the tower into an unconquerable and sumptuous wasserburg (a castle encircled by a moat) around which a free royal city was about to emerge. Surrounded by the park and its green leaves, the historical centre has been preserved until the present day. Around this core, a town made to human measure has emerged. Excellent communications, the most modern infrastructure, beautiful horticulture, economic progress, a dynamic cultural and sports life – all of these contribute to a cosy living of about twenty thousand inhabitants. Besides the historic core, the tourists are presented with an excellent gastronomic offer, swimming pools, various sports fields, rich night life and interesting occasions throughout the year.
Info: www.tourism-cakovec.hr, +385 40 313 319, www.cakovec.hr, +385 40 314 920.

   

 

Cijelo Međimurje pokriveno je lovnim revirima kojima brižno gospodare lokalna lovačka društva. U lovištima je najzastupljenija pernata divljač poput: fazana , jarebice, divlje guske i patke. Interesantan je lov i na zeca te srneću divljač. Lovačka društva osiguravaju odličnu organizaciju lova i svu popratnu logistiku.

Info: www.tzm.hr
040/390-869
Lovački savez Međimurske županije

Preko 5000 hektara ribolovnih voda raspoloživo je u Međimurju za sportski ribolov. Najatraktivnije mikrolokacije su: kanal hidroelektrane kod Donje Dubrave, marina kod Preloga, kanal "Zrinski" kod Kuršanca, šljunčare kod Ivanovca i Turčišća, rukavci rijeke Mure kod Križovca i Žabnika, korito rijeke Mure od Novakovca do Podturna, te kod Kotoribe, ušće rječice Trnave u Muru kod Goričana. Najčešće riblje vrste koje u navedenim ali mnogobrojnim drugim vodama obitavaju su: linjak, karas, babuška, pastrvski grgeč, som, štuka, smuđ, bulen, klen, šaran, amur, deverika, podust, mrena i druge. Ribolovnu dozvolu moguće je kupiti u ribičkim društvima i trgovinama ribičkom opremom.
Info: www.tzm.hr
040/ 395-091
Savez športskih ribolovnih društava Međimurske županije

 

 

The entire Međimurje is covered with hunting areas carefully managed by the local hunting associations. The feathered gamebirds are predominant in the hunting-grounds, for example pheasants, partridges, wild geese and ducks. Rabbit and deer game huntings also make an interesting experience. The hunting associations provide excellent hunting preparations together with the accompanying logistics.
Info: www.tzm.hr , The Hunting Association of the Međimurje County, +385 40 390 869.

In Međimurje, over 12,250 acres of fishing waters are available for sport fishing. The most attractive microlocations are the following ones: the hydroelectric power plant canal near Donja Dubrava, "Marina” near Prelog, the "Zrinski” canal near Kuršanec, gravel pits near Ivanovec and Turščišće, backwaters of the river Mura near Križovec and Žabnik, the bed of the river Mura from Novakovec to Podturen, near Kotoriba, the mouth or the small river Trnava into the Mura near Goričan. The most common fish living in the abovementioned, as well as in many other waters are: tench, crucian carp, chiton, crucian carp, trout-perch, catfish, pike, asp, chub, carp, amur, bream, nose carp, barbel and others. The fishing licence is obtainable at the fishing associations and fishing tackle shops.
Info: www.tzm.hr, Sportfishing Association of the Međimurje County, +385 40 395 091.

   

 

Raznovrsnost ponude sportskih terena širom Međimurja može zadovoljit mnogobrojne ukuse i potrebe. Osim igrališta i dvorana za nogomet, košarku, rukomet, odbojku, atletiku, tenis i druge "klasične" sportove tu si i: Karting centar u Belici – karting i moto sadržaji, www.go-cart.hr , 091/504-2426, Sportski aerodrom u Pribislavcu – panoramsko letenje, avio taksi, padobranstvo, jedriličarstvo 040/360-303, speedway stadioni u Donjem Kraljevcu www.donjikraljevec.hr i Prelogu www.prelog.hr, a organizacija laganog raftinga, team buildinga ili paintballa moguća je uz prethodnu najavu. Kvaliteta borilišta i popratnih objekata te logistička potpora zadovoljava potrebe rekreativaca ali i profesionalne sportaše na priprema ili međunarodnim natjecanjima.
Info: www.tzm.hr

 

Biciklizam

 

 

Međimurje je idealan kraj za rekreativni biciklizam. Prostorno je relativno malo pa se u jednom danu ili ovisno o kondiciji, samo za nekoliko sati, mogu kombinirati reljefno i sadržajno raznolike rute. Biciklističke rute podijeljene su i označene u dvije osnovne kategorije: rekreativne i brdske. Rekreativne rute najvećim dijelom idu sporednim asfaltiranim ili šljunčanim puteljcima na kojima je promet rijedak. Prolaze lijepim krajolicima, a povezuju različite kulturno-povijesne spomenike, restorane, vinske kuće, pansione, odmorišta i vidikovce. Usponi na tim rutama većinom su blagi i dohvatljivi za sve generacije. Brdske (off-road) rute namijenjene su onima koji vole osjetiti adrenalin. Uglavnom prolaze kroz šume i livade gdje na nekim dionicama nema utabanih staza. Ponegdje sijeku korita potoka, a podloge su većinom zemlja i šljunak. Strmine su zahtjevnije ali ne ekstremne. Rute su označene karakterističnim plavim putokazima. Najam bicikla moguć je u Toplicama Sveti Martin, a servisi i trgovine rezervnim dijelovima su u Čakovcu.
Info: www.tzm.hr

 

 

The variety of sport grounds across Međimurje can satisfy various tastes and needs. Apart from sports grounds and gyms for football, basketball, volleyball, handball, athletics, tennis and other "conventional” sports, there are also Karting Centre in Belica – offering carting and motto, www.go-cart.hr, mob. +385 91 504 2426, Sport Airport in Pribislavec – panoramic flight, taxi plane, gliding, tel.. +385 40 360 303, speedway stadiums in Donji Kraljevec, www.donjikraljevec.hr, and Prelog, www.prelog.hr. Organizing a light rafting, team building or paintball is possible by prior appointment. The quality of sports grounds and ancillary facilities as well as logistic support satisfy the needs of both recreationists and professional sports people either on preparations or on international contests.
Info: www.tzm.hr

 

Cycling

 

 

Međimurje is an ideal place for recreational cycling. It covers a relatively small area - therefore, in a single day or even within a few hours, it possible to combine routes that differ in terrain and contents, depending on how fit you are. The cycling routs are divided and marked in two main categories: recreation and mountain bike trails. Recreation trails run mostly through side and gravel roads where traffic is scarce. They run through beautiful landscapes connecting various cultural-historical monuments, restaurants, wine houses, boarding houses, rest areas and belvederes. The climbs are mostly mild and accessible to all generations. Mountain (off-road) trails are intended for adrenalin lovers. They mostly run through forests and meadows, sometimes with no beaten tracks. Somewhere they intersect the brook beds, the base being mostly soil and gravel. The steeps are more demanding, yet not extreme. The trails are marked with characteristic blue signs. It is possible to rent a bike in Sveti Martin Thermal Resort and services and bike shops are located in Čakovec.
Info: www.tzm.hr

   

 

Ugodan izlet u prirodu moguć je u gotovo svakom djelu Međimurja u bilo koje doba godine. Međimurska priroda je pitoma, za kretanje njome dostatno je malo kondicije i lagana sportska oprema. U nabrojenim izletištima osim lijepog prirodnog ambijenta postoje i dodatni sadržaji: Seoski turizam Goričanec Sveti Martin na Muri - jahanje, ribolov, šetnja, gastro ponuda, Mlin na Muri Žabnik – šetnja, razgledanje, vožnja čamcima, vožnja skelom, edukacija na poučnoj stazi, gastro ponuda, poučna staza Murščak Domašinec – šetnja, edukacija, Zelengaj granični prijelaz Goričan – šetnja, ribolov, gastro ponuda, spomen obilježje Novom Zrinu Donja Dubrava –šetnja, jahanje, vožnja skelom, Hotel Golf Donji Vidovec – vježbanje golfa, šetnja, ispiranje zlata, gastro ponuda, jezero hidroelektrane kod Preloga (Marina) i jezero hidroelektrane kod Gornjeg Kuršanca, - nautičke aktivnosti, šetnja, ribolov, kampiranje, gastro ponuda, Toto more, Totovec – plivanje, šetnja, ribolov, razni sportovi, gastro ponuda, trim staze u Plešivici i Toplicama Sveti Martin - rekreacija na spravama, šetnja, Lovište Zrinskih Nedelišće – "safari" park s lovnom divljači, šetnja, edukacija, gastro ponuda, Međimurski planinarski put – kružna šetnja na relaciji Čakovec – Štrigova – Železna Gora –Čakovec, Mađerkin breg (kraj Štrigove) –panoramski vidikovac, šetnja
Info: www.tzm.hr

 

 

It is possible to make a nice trip into the countryside in almost every part of Međimurje, any time of the year. The landscape is gentle, all you need is being fit and having a light sport outfit. Besides beautiful natural surroundings, the abovementioned resorts offer additional programmes: Village Tourism Goričanec, Sveti Martin na Muri – horse riding, fishing, walks, gastronomic offer; Mill on the River Mura, Žabnik – walks, sightseeing, canoeing, river rafts, education on the instructive path, gastronomic offer; The Instructive Path Murščak, Domašinec – walks, education; Zelengaj, the border crossing Goričan – walks, fishing, gastronomic offer; The Novi Zrin Memorial, Donja Dubrava – walks,, horse riding, river raft; Hotel Golf, Donji Vidovec – golf practising, walks, gold washing, gastronomic offer; The Hydroelectric Power Plant Lake near Prelog ("Marina” and Hydroelectric Power Plant Lake near Gornji Kuršanec – nautical activities, walks, fishing, camping, gastronomic offer; Toto Sea, Totovec – swimming, walks, fishing, various sports, gastronomic offer; Trim Tracks in Plešivica and Sveti Martin Thermal Resort – various recreational equipment, walks; The Zrinski Family Hunting Ground, Nedelišće – "safari park” with hunting game, walks, education, gastronomic offer; The Hiking Trail of Međimurje – a circular walk between Čakove –Štrigova – Železna Gora – Čakovec; The Hill of Mađerka (near Štrigova) – a panoramic belvedere, walk.
Info: www.tzm.hr

   

 

Tijekom cijele godine u gotovo svim većim međimurskim mjestima organiziraju se mnogobrojne manifestacije. Najčešće se održavaju vikendima. Za većinu njih ulaz je besplatan, a vrlo mnogo ih uz zanimljive programe nudi i popratne gastronomske sadržaje. siječanj: Vincekovo u vinogradima, veljača: Fašnik diljem Međimurja , travanj: Sajam cvijeća Prelog, svibanj: Majski muzički memorijal Čakovec, Dani jaretine Oporovec, Dani šibe i ribe Kotoriba, Međimurski dani vina "Urbanovo" Sv. Urban, lipanj: Dani R.Steinera D. Kraljevec, Međimurski sajam poduzetništva Nedelišće, Smotra međimurske popevke Nedelišće, Međunarodni spust murskih ladji Sv. Martin na Muri, srpanj: Ljeto u gradu Zrinskih Čakovec, Vikend pod Štrigovčakom Štrigova, speedway trke u D. Kraljevcu i Prelogu kolovoz: Natjecanje sa sprežnim špricama Sveta Marija, Aeromiting Pribislavec, Ljeto uz Muru Mursko Središće, rujan: Međunarodni sajam voćarstva Donji Kraljevec, Međunarodni sajam ekologije i zdrave prehrane Čakovec, Dani zahvalnosti za plodove Zemlje, Nedelišće i Prelog, listopad: ASSITEJ -Susret profesionalnih kazališta za djecu i mlade studeni: Jazz fair Čakovec, Martinje Štrigova, Sveti Martin na Muri prosinac: Međimurski festival Čakovec, Sajam "Na to mlado leto" Čakovec Izložba malih životinja Nedelišće, Advent Čakovec.
Info: www.tzm.hr

 

 

Throughout the year, there are numerous manifestations in most major towns of Međimurje and they usually take place during the weekends. For most of them entrance is free and they are frequently accompanied by gastronomic events.
- January: St. Vincent’s Day in the vineyards, February: Carnival throughout Međimurje, April: The Flower Show, Prelog, May: The May Music Memorial, Čakovec, Vrhovski Days, Nedelišće, The Days of Kid, Oporovec, The Days of With and Fish, Kotoriba, Međimurje Days of Wine "Urbanovo”, St. Urban, June: Rudolf Steiner’s Days, Donji Kraljevec, Annual Business Fair of Međimurje, Nedelišće, The Festival Songs of Međimurje, Nedelišće; The International event of the boats from the river Mura, Sv. Martin na Muri, July: The Summer in the city of the Zrinski family, Čakovec, A Weekend at the foot of the Hill Štrigovčak, Štrigova, speedway races in Donji Kraljevec and Prelog; August: Traditional Fire Engines Contest, Sv. Marija, Air Show, Pribislavec, Summer at the river Mura, Mursko Središće, November: International Trade Fair for Fruit Growing, Donji Kraljevec, International Ecology and Healty Nutrition Fair, Čakovec, Thanksgiving Days for Fruits of the Land, Nedelišće and Prelog, October: ASSITEJ, Meeting of Professional Children and Youth Theatres, November: Jazz Fair, Čakovec, St. Martin’s Day, Štrigova, Sveti Martin na Muri, December: The Međimurje Songs Festival, Čakovec, Traditional Advent Fair, Čakovec, Exhibiton of Small Animals, Nedelišće, Advent, Čakovec.
Info: www.tzm.hr

   
 
     
     
Prostrano prirodno i dijelom kultivirano područje uz rijeku Muru u Međimurju zaštićeno je u travnju 2001. godine u kategoriji "značajni krajobraz". Time se Međimurska županija na početku 21. stoljeća odredila prema svojoj prirodnoj baštini kao važnoj i vrijednoj očuvanja za sadašnje i buduće generacije, za ljude koji su oblikovali ovaj prostor i za ljude koji će ovaj prostor uživati u budućnosti.

U veljači 2011. godine, Vlada Republike Hrvatske zaštitila je cjelokupni tok rijeka Mure i Drave na području pet hrvatskih županija kao Regionalni park Mura-Drava. Na svojem istočnom rubu, taj se park nadovezuje na Park prirode Kopački rit, čime je upravo Republika Hrvatska zaštitila činjenično najveći koridor nizinskih rijeka u Europi. Koridor Mura-Drava-Dunav je okosnica ogromne biološke i krajobrazne raznolikosti, prostor u kojem nalazimo preko dvije stotine različitih staništa i mnogostruko više biljnih i životinjskih vrsti. Zbog određenih povijesnih okolnosti, taj je prostor ostao pošteđen trajne degradacije i danas predstavlja ekološki najvredniji dio Europe. Svojim geografskim položajem, Međimurje se nalazi u samom srcu tog značajnog područja, a na svojem teritoriju ima čak dvije značajne rijeke, Muru i Dravu.

Regionalni park Mura-Drava pokriva četvrtinu ukupnog teritorija Međimurske županije. S jedne strane, ta činjenica svjedoči veliku očuvanost područja najsjevernije hrvatske županije. S druge strane, to pred Međimurje stavlja dodatni izazov očuvanja takvog (poželjnog) prirodnog stanja u optimalnim uvjetima. Međimurci polako prepoznaju vrijednosti svoje prirode, pa zaštita prirode ovdje više nije samo teoretska ideja nego praktična zadaća svih žitelja kraja između dviju rijeka.

Prirodni predjeli uz Muru i Drava odnosno Regionalni park Mura-Drava u Međimurju postaje sve posjećenija turistička destinacija. Očuvanjem i promidžbom tih prirodnih vrijednosti bavi se "Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode". U sklopu ustanove djeluju stručna služba i nadzorna služba. Svaki organizirani odlazak na područje zaštićene prirode potrebno je dojaviti ustanovi (na broj telefona 040/866-297), jer svaka organizirana grupa u prirodu odlazi pod pratnjom nadzornika. Tako se osigurava nesmetano obitavanje životinjskog i biljnog svijeta, a posjetitelji pak dobivaju informaciju o prirodnim vrijednostima iz prve ruke. Ustanova, također, prima grupne posjetitelje u Centru za posjetitelje u Križovcu.

 

Više informacija potražite na: www.medjimurska-priroda.info

 

ADRESA I KONTAKT

 

 

 

 

   

"Međimurska priroda"

Centar za posjetitelje Križovec

Trg međimurske prirode 1 Križovec

40315 Mursko Središće

 
   

tel: 040 866-297
kontakt-osoba: Mihaela Mesarić, prof.

 
   
   

 

"Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode" u svojem sastavu posjeduje i CENTAR ZA POSJETITELJE, zasad jedini centar te vrste na županijskoj razini u Republici Hrvatskoj. Centar je smješten u selu Križovcu (na području Grada Mursko Središće), na Trgu međimurske prirode, petstotinjak metara od rijeke Mure, te prihvaća organizirane grupe od 20 do 100 osoba na dvosatni vođeni program koji (uz osnvne informacije i Međimurju) uključuje:


-multimedijalni sadržaj (predavanje ili projekciju filma) u trajanju do 45 minuta
-razgled diorame "Staništa panonske Hrvatske" -razgled prigodnih izložbi (tematika ovisno o godini)
-razgled "Međimurske lugarnice", drvene brvnare u sklopu Centra

 

Centar ima pristup za osobe s posebnim potrebama, te kvalitetni sanitarni čvor. U Centru postoji mala suvenirnica s prikladnim suvenirima, a u neposrednoj blizini nalazi se i trgovina.

 

 

 

 

 

 

© AVIEM